Polityka prywatności

Polityka Prywatności dla Specjalistycznej Poradni Alergologicznej

www.spawegner.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych, Informuję:

ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych pacjentów jest Specjalistyczna Poradnia Alergologiczna przy ul. Kruczej 30; e-mail: poradnia@spawegner.pl; Tel.: +48600027116; reprezentowana przez właściciela;
Inspektor ochrony danych w Specjalistycznej Poradni Alergologicznej: e-mail: iod@spawegner.pl

„PODSTAWA PRAWNA – wspólne akty prawa”

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;
 • Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy
 • Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
 • Ustawą z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW

Podstawa Prawna

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wyżej wymienionymi oraz:

 • Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Przetwarzanie Danych

 • Dane osobowe pacjentów przetwarzane są w celu świadczenia usług medycznych: diagnostyka, leczenie, edukacja zdrowotna i inne;
 • Odbiorcą danych osobowych pacjentów będą ustawowo uprawnione podmioty:
  NFZ, Sąd, Prokurator, Rzecznik Praw Pacjenta, inne
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat z wyłączeniem dzieci do lat 2, których okres przechowywania wynosi 22 lata
  „Okres przechowywania dokumentacji medycznej określa:
  ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”
 • Podanie przez pacjenta danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Pacjent jest zobowiązany do ich podania
 • Dane pacjentów nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, dotyczy to również profilowania*
 • Jeżeli pacjent mieszka lub pracuje poza granicami Polski – dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych z późniejszymi zmianami. Pacjent może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego w siedzibie poradni.

Prawa Pacjenta

Pacjent posiada prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych – jest to możliwe po upływie okresu przechowywania dokumentacji medycznej określonego w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • ograniczenie przetwarzania danych – o ile jest to sprzeczne z w/w przepisami
 • przeniesienia danych do wskazanego administratora danych – innej placówki ochrony zdrowia
 • sprzeciwu do przetwarzania danych – o ile nie jest to sprzeczne z w/w przepisami
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – o ile nie jest to sprzeczne z w/w przepisami
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochronnych Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW

Podstawa Prawna

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wyżej wymienionymi oraz:

 • Kodeksem pracy

Przetwarzanie Danych

 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zatrudnienia
 • Odbiorcą danych osobowych pacjentów będą ustawowo uprawnione podmioty:
  ZUS, NFZ, Sąd, Prokurator, inne
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Pracownik jest zobowiązany do ich podania. Zakres danych określa Kodeks Pracy
 • Dane pracowników nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, dotyczy to również profilowania*
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Prawa Pracownika

Pracownik posiada prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych osobowych
 • usunięcia danych – jest to możliwe po upływie okresu przechowywania dokumentacji kadrowej
 • ograniczenia przetwarzania danych – o ile nie jest to sprzeczne z wymienionymi ustawami
 • przeniesienia danych do wskazanego administratora danych
 • sprzeciwu do przetwarzania danych – o ile nie jest to sprzeczne z wymienionymi ustawami
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – o ile nie jest to sprzeczne z wymienionymi ustawami
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochronnych Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH WYKONAWCÓW USŁUG

Podstawa Prawna

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wyżej wymienionymi oraz:

 • Kodeksem cywilnym

Przetwarzanie Danych

 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacja umowy na świadczenie usług dla Poradni
 • Odbiorcą danych osobowych pacjentów będą ustawowo uprawnione podmioty:
  ZUS, NFZ, Sąd, Prokurator, inne
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  10 lat od dnia rozwiązania umowy
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem w celu podpisania umowy
 • Dane nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, dotyczy to również profilowania*
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Prawa strony umowy

Posiada Pan/Pani prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych osobowych
 • usunięcia danych – jest to możliwe po upływie okresu przechowywania dokumentacji kadrowej
 • ograniczenia przetwarzania danych – o ile nie jest to sprzeczne z wymienionymi ustawami
 • przeniesienia danych do wskazanego administratora danych
 • sprzeciwu do przetwarzania danych – o ile nie jest to sprzeczne z wymienionymi ustawami
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – o ile nie jest to sprzeczne z wymienionymi ustawami
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochronnych Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH WYKONAWCÓW USŁUG

Podstawa Prawna

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wyżej wymienionymi oraz:

 • Kodeksem cywilnym

Przetwarzanie Danych

 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacja umowy na świadczenie usług dla Poradni
 • Odbiorcą danych osobowych pacjentów będą ustawowo uprawnione podmioty:
  ZUS, NFZ, Sąd, Prokurator, inne
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  10 lat od dnia rozwiązania umowy
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem w celu podpisania umowy
 • Dane nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, dotyczy to również profilowania*
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Prawa strony umowy

Posiada Pan/Pani prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych osobowych
 • usunięcia danych – jest to możliwe po upływie okresu przechowywania dokumentacji kadrowej
 • ograniczenia przetwarzania danych – o ile nie jest to sprzeczne z wymienionymi ustawami
 • przeniesienia danych do wskazanego administratora danych
 • sprzeciwu do przetwarzania danych – o ile nie jest to sprzeczne z wymienionymi ustawami
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – o ile nie jest to sprzeczne z wymienionymi ustawami
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochronnych Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KORZYSTAJĄCYCH ZE STRONY

Polityka plików cookies

I DEFINICJE

 • Administrator – Administratorem danych osobowych pacjentów jest Specjalistyczna Poradnia Alergologiczna z siedzibą przy ul. Kruczej 30; e-mail: poradnia@spawegner.pl; Tel.: +48600027113; reprezentowana przez właściciela;
 • Cookies – to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.
 • Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

 • Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.
 • Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych.
  Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.
 • Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
 • Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
   Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
   Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

III SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES

 • Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 • Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

* – profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczącą pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji, przemieszczania się.